logo SUCH

Sportovní unie Chrudimska | ČUS

Sportovní unie Chrudimska z.s. (dále jen SUCH) jako regionální sdružení ČUS - sdružuje sportovní, tělovýchovné a turistické svazy s působností v regionu Chrudim, tělovýchovné jednoty a sportovní kluby i jejich sdružení, jsou-li ustavena jako spolky podle nového občanského zákoníku.

více informací o nás » Krajská olympiáda a atletický čtyřboj na CUSPCE.CZ »

Můj klub 2019 - přehled vyplacených finančních prostředků k 2.10.2019

Praha, 7. října 2019  - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených k 02.10.2019 v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů. Seznamy jsou zveřejňovány po částech („vlnách“), které jsou postupně od počátku letošního roku předkládány poradě vedení ministerstva a dochází k vyplacení dotace všem žadatelům v rámci celé části. Do jednotlivých částí jsou žadatelé zařazováni po kontrole žádosti (včetně vyúčtování a finančního vypořádání dotace za rok 2018) a po odstranění vad žádosti či úpravě žádosti. V prvních „vlnách“ byla navržena dotace zejména subjektům, jejichž žádosti byly po formální i věcné stránce v pořádku anebo v roce 2018 dotaci neobdržely.
 

více »

Aktualizace stavu členské základny

Se závěrem kalendářního roku mají sportovní kluby a tělovýchovné jednoty sdružené ve Sportovní unii Chrudimska za povinnost zaktualizovat stav členské základny a sportovních zařízení (pokud je vlastní nebo užívají) dle „Pokynů předsedy ČUS“ a to nejpozději do 31.12.2019.

více »


Manuál - Ekonomika klubu

Pro svou činnost potřebuje každý spolek určité finanční prostředky. Ty lze získávat vedle členských
příspěvků z dalších zdrojů, veřejných či soukromých, a také vlastní hospodářskou činností. Nakládání s
finančními prostředky a jejich evidence podléhá nejen vnitřním předpisům spolku, ale především obecně
platným právním předpisům. Proto se spolek musí zabývat daňovými předpisy a vést účetnictví.

více »


Projekt „ČUS – Sportuj s námi" bude pokračovat i v roce 2019

Projekt „ČUS – Sportuj s námi" bude pokračovat i v roce 2019. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

více »

Výzva k podávání žádostí v rámci podprogramu 133D 531

Praha, 21. září 2019 - MŠMT vyhlašuje Výzvu V5 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou pouze pro SK a TJ.

více »